av国内在线

av国内在线

予曰∶景岳回阳二方,皆能救急,其中尚有分别。某曰∶然则当用何方?予疏大承气汤与之。

乳者,气血所化也。浮取看心、肺、头,中取看脾胃,沉取看肝肾。

故治胞胎者,仍须补心肾之二火。见此等症候,亦九死一生之兆也。

盖阴地结成阴毒者,乃寒虚之故。夫火旺则血热,水旺则血多,此有余之病,非不足之症也。

一服即止啼,二服断不再啼也。我号其脉沉细迟涩,询之小便清长,大便稀溏,全身如带紧箍咒。

再服二剂,结靥而愈。盖附子无经不达,反引气血之药走而不守,不能专注于胞胎,不若人参、归、直救其气血之绝,聚而不散也。

Leave a Reply